home BOARD 모임 공지

모임 공지

번호 제목 작성자 작성일 조회
13   [코발리스] 한인볼링모임 11월 날짜 및 장소 공지   최다람   2018-11-02   453  
12   [코발리스] 한인볼링모임 10월 날짜 및 장소 공지   최다람   2018-10-03   673  
11   [코발리스] 2018 한인 대학원 신입생 환영회 / 대학원 학생회 총회   KGSA   2018-07-14   856  
10   [서울] 2018 OSU KGSA 대학원 학생회 주최 출국자 모임   KGSA   2018-07-05   1,126  
9   [코발리스] 한인볼링모임 7월 날짜 및 장소 공지   최다람   2018-06-28   487  
8   [코발리스] 한인볼링모임 6월 날짜 및 장소 공지   최다람   2018-06-02   462  
7   [코발리스] 한인볼링모임 5월 날짜 및 장소 공지   최다람   2018-05-05   465  
6   [코발리스] 봄 학기 대학원 학생회 Happy Hour 4/14 6:00 pm   OSUKGSA   2018-04-08   531  
5   [코발리스] 한인볼링모임 4월 날짜 및 장소 공지   최다람   2018-04-03   579  
4   [코발리스] 한인볼링모임 3월 날짜 및 장소 공지 (1)   최다람   2018-02-19   631  
3   [코발리스] 한인볼링모임 2월 날짜 및 장소 공지 (1)   최다람   2018-01-31   696  
2   [코발리스] 2018 OSU KGSA 한인 대학원 신년회   KGSA   2017-12-31   594