home BOARD 모임 공지

모임 공지

번호 제목 작성자 작성일 조회
18   [KSA] 풋살 & 피구 이벤트 날짜 및 장소 공지   NaWooju   2019-02-26   1,725  
17   [코발리스] 한인볼링모임 3월 날짜 및 장소 공지   최다람   2019-02-24   6,252  
16   [코발리스] 한인볼링모임 2월 날짜 및 장소 공지   최다람   2019-01-30   3,002  
15   [코발리스] 2019 대학원 학생회 주최 신년 팟락 모임   KGSA   2018-12-20   3,494  
14   [코발리스] 한인볼링모임 12월 날짜 및 장소 공지   최다람   2018-11-27   1,659  
13   [코발리스] 한인볼링모임 11월 날짜 및 장소 공지   최다람   2018-11-02   1,811  
12   [코발리스] 한인볼링모임 10월 날짜 및 장소 공지   최다람   2018-10-03   1,782  
11   [코발리스] 2018 한인 대학원 신입생 환영회 / 대학원 학생회 총회   KGSA   2018-07-14   2,323  
10   [서울] 2018 OSU KGSA 대학원 학생회 주최 출국자 모임   KGSA   2018-07-05   2,181  
9   [코발리스] 한인볼링모임 7월 날짜 및 장소 공지   최다람   2018-06-28   1,545  
8   [코발리스] 한인볼링모임 6월 날짜 및 장소 공지   최다람   2018-06-02   1,488  
7   [코발리스] 한인볼링모임 5월 날짜 및 장소 공지   최다람   2018-05-05   1,524